SIA - Social Impact Academy

V roku 2019 a 2020 dostalo 163 mladých ľudí príležitosť získať vedomosti a zručnosti a realizovať svoj projekt s finančnou podporou a pomocou mentorov. 

Mladí ľudia využili svoj talent a premenili nápad na skutočný projekt.

POPIS PROJEKTU

Projekt Social Impact Academy predstavuje koncept kontinuálneho vzdelávania v Banskej Bystrici pre mladých ľudí. Hlavným cieľom bolo zapojiť mladých ľudí do participácie, dať im priestor na realizáciu svojich nápadov
a podchytiť ich silné stránky. Témami sme chceli apelovať na účasť mladých na veciach verejných a na ich zapojenie sa do aktívnej občianskej spoločnosti. Výstupom projektu boli verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Popri workshopoch zameraných na rozvoj soft skills a hard skills účastníkov sa konali sprievodné podujatia, ktoré boli určené nielen pre účastníkov projektu, ale aj pre verejnosť.

Cieľovou skupinou boli mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl. Zrealizovali sme 3 turnusy vzdelávania. Veríme, že projekt pomohol mladým rozvíjať podnikavosť, čím pomohol znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu a taktiež zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí.

Projekt Social Impact Academy bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

PARTNERI

AKTIVITY

Vzdelávací modul Kurz mladého lídra

Cieľom bolo posilniť skúsenosti mladých, objaviť ich silné stránky a pracovať na nich. Modul mal 6 workshopov, a to na témy ako komunikácia, time-manažment, práca v tíme, osobná vízia, prezentácia svojho zámeru, “tréning trénera” (individuálne požiadavky účastníkov a ich tréning pred skupinou). Súčasťou modulu bol aj koučing.


Vzdelávací modul Inkubátor

Účastníci z Kurzu mladého lídra vytvorili v Inkubátore tímy, v ktorých následne pracovali. Do tohto modulu sa mohli zapojiť aj ich spolužiaci, kamaráti, členovia tímu.

Cieľom inkubátora bolo zapojiť mladých ľudí, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Účastníci absolvovali 5 workshopov a 2 prednášky na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Projekty odprezentovali pred komisiou a mali následne 2 mesiace na to, aby projekt realizovali s finančnou podporou a s podporou mentorov. Na záver prebehlo veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vybrala 3 top projekty, ktoré získali vecné ceny.


Sprievodné podujatia

V novembri 2019 sme zorganizovali 3. ročník podujatia TEDxUMB. Cieľom podujatia bolo predstaviť úspešné príbehy ľudí a myšlienky hodné šírenia, pričom témou tohto ročníka boli sociálne inovácie a projekty s pozitívnym spoločenským dopadom. Na podujatí sa predstavil aj Mete Seymen - zástupca z organizácie Språk og kulturforening z Nórska.

Náš nórsky partner zabezpečil pre účastníkov vzdelávania a taktiež pre mládežnícke organizácie workshop o dobrých príkladoch práce s mládežou z Nórska.

Ďalším sprievodným podujatím bol 3. ročník podujatia Startup weekend Banská Bystrica, ktorý sa uskutočnil v septembri 2020. 


Informačný web

Vytvorili sme informačný web ako nástroj na komunikáciu s mladými a verejnosťou počas celého projektu. Zároveň sme vytvorili aj databázu organizácií (mimovládnych, neziskových, mládežníckych), v ktorých mladí ľudia môžu dobrovoľníčiť.


PODARILO SA NÁM

Prečítajte si, čo sa nám podarilo v rámci prvého turnusu vzdelávania.

Pozrite si videá z realizácie projektu: