Štartujeme LINK Academy

Štartujeme LINK Academy

Náš nový vzdelávací projekt LINK Academy je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z okolia Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti akými sú napríklad podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.

Súčasný projekt má okrem iného za cieľ spojenie bývalých účastníkov projektu Social Impact Academy a nových účastníkov LINK Academy, čo v dlhodobom časovom horizonte znamená vybudovanie väčšej siete absolventov a absolventiek týchto projektov.

Naším ďalším zámerom je vytvorenie inovatívnej online vzdelávacej platformy, ktorá bude mať formu webovej stránky, a na ktorej sa účastníci a účastníčky budú môcť neformálne ďalej vzdelávať kedykoľvek vo svojom voľnom čase.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt LINK Academy vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.


Partnermi projektuCentrum dobrovoľníctva, n.o. a Seymen Kompetanse, Prosjekt og Produksjon (KomPro) z Nórska.

na web linkupng